Nieuws over Centrum Oost

Stand van zaken besluitvorming Peperstraat

Gepubliceerd op 6 november 2023
Afbeelding

Naar verwachting neemt het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) eind november / begin december 2023 een beslissing over de Peperstraat. Het gaat dan over de ter inzage legging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning fase 1. Het voorbereiden van dit collegebesluit heeft lang geduurd. En het kost ook de komende weken nog tijd. Het is dan ook een ingewikkeld project: fase 1 gaat over zes nieuwe gebouwen en een grote ondergrondse parkeergarage.

Ter inzage legging: waarschijnlijk in december 2023 en januari 2024
Gemeente Zaanstad verwacht dat het ontwerp bestemmingsplan (voor het hele project)  en het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor fase 1 met alle bijlagen  in december ter inzage worden gelegd. De stukken kunnen tijdens de periode van terinzagelegging worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl . De papieren versies kunnen op afspraak op het stadhuis worden ingezien. Een afspraak hiervoor kan telefonisch gemaakt worden door te bellen met 14075. Voor de terinzagelegging is er eerst een besluit nodig van het college van Burgemeester en Wethouders. Na het collegebesluit informeert de gemeente de omgeving over het vervolgproces .

Indienen van een zienswijze 
De plannen zullen na het collegebesluit zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze periode kan iedereen die dat wil, op de plannen reageren. Dat kan door een zogenoemde zienswijze naar de gemeente toe te sturen. Iedereen die dat wil, moet dat binnen die zes weken doen.  Na die periode neemt de gemeenteraad van Zaanstad een beslissing.

Twee bijeenkomsten: 1 over proces en 1 over inhoud 
Waarschijnlijk valt een deel van periode waarin de documenten ter inzage zullen liggen, in de kerstperiode.  Om  iedereen tijdig te informeren over het proces van ter inzage legging en het indienen van zienswijzen  organiseert de gemeente al vóór de ter inzage legging een informatiebijeenkomst. .

Halverwege  de periode dat de stukken ter inzage liggen, is er een tweede bijeenkomst om vragen over de inhoud van de documenten te beantwoorden . Beide bijeenkomsten zullen plaats vinden in het informatiecentrum op Peperstraat 7.

Waarom duurt de besluitvorming over de Peperstraat zo lang?
De vernieuwing van de Peperstraat is een ingewikkeld en uitgebreid project. Alleen al fase 1 gaat over zes nieuwe gebouwen en een ondergrondse garage met 334 parkeerplaatsen. Het ontwerpen en toelichten van alle gemaakte keuzes, kost tijd. Er zijn veel onderzoeken gedaan en , adviezen gevraagd over veel verschillende  onderwerpen, zoals stedenbouw, architectuur, parkeren, archeologie, natuur, milieu, energie, geluid, (brand)veiligheid, stikstof etc. Er  zijn bij zo’n project dan ook  veel instanties en mensen (achter de schermen) bij betrokken.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl