Veelgestelde vragen over toekomstbeeld Centrum Oost 2040

Veelgestelde vragen over het toekomstbeeld voor Centrum Oost in 2040

 • In het perspectief 2040 is de Burcht bebouwd. Hoe moet dat met de kermis?

  Voor de kermis is de komende jaren nog plek op de Burcht. Maar tussen nu en 2040 moeten we op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We willen daarvoor in overleg met de exploitanten van de kermis ook gaan experimenteren met een andere opzet. Bijvoorbeeld in een lintvorm. De Nationale Kermisbond en de organisator van de kermis hebben ons al laten weten hierover graag in gesprek te gaan.

 • Waarom is de historische scheepswerf weer in het nieuws geweest?

  Er is nader onderzoek gedaan naar de Burcht. Het plan voor een historische scheepswerf gaat waarschijnlijk niet door. Maar wellicht kan de Russische fregat Shtandart aanmeren bij de Burcht, van november 2019 tot maart 2020. Het NHD schreef er op 21 juli een artikel over.

 • Hoe staat het met de ontwikkeling van de Peperstraat?

  Als gemeente zijn we al een tijd bezig om te onderzoeken hoe we de Peperstraat kunnen herontwikkelen naar een mooie en gebruiksvriendelijke entree van het centrum. Veel bewoners vinden dat dit gebied toe is aan een opknapbeurt. Maar de weerstand en het verzet van een aantal bewoners zijn ons ook niet ontgaan. Op dit moment is het contact tussen gemeente, bewoners en betrokkenen niet goed en dat maakt het moeilijk om in gesprek te gaan over de ontwikkeling. We vinden dat we eerst weer met de bewoners in gesprek moeten, voor we kunnen bepalen hoe we verder gaan met de plannen voor de Peperstraat.

  We leggen de besluitvorming over de Peperstraat even stil. En we gaan tijd nemen voor gesprekken met de bewoners en andere betrokkenen, zoals omwonenden en winkeliers. Dat doen we omdat we snappen dat de plannen een ingewikkelde en gevoelige situatie met zich meebrengen. En omdat we de tijd en de gesprekken nodig hebben om een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken.

  Meer informatie:

  Pas op de plaats in de Peperstraat - MAAK Centrum Oost (zaanstad.nl)

 • De Peperstraat wordt heel anders. Hoe moet dat met de Dam tot Damloop?

  De Dam tot Damloop is een van de belangrijkste evenementen voor de stad. De finish is nu op de Peperstraat. Met de organisatie van de Dam tot Dam loop blijven we in gesprek over eventuele consequenties over een andere inrichting van de Peperstraat.

 • Wat als je uitzicht wordt “bedorven” door een nieuw gebouw?

  Bij nieuwbouw wordt altijd een belangenafweging gemaakt tussen algemene belangen (wat is goed voor de stad) en individuele belangen. Niet alleen de belangen van huidige bewoners en ondernemers zijn daarbij belangrijk, maar ook die van de toekomstige. Niet voor elke partij zijn veranderingen even welkom of aantrekkelijk. Daarom zijn we daarover in MAAK.Zaanstad ook voortdurend in gesprek met de stad.

 • Komt er ook eindelijk eens een keer wat sociale huur of betaalbare koop, waar we op wachten?

  In het gebied worden tussen de 160 en 240 woningen in de sociale huur toegevoegd. Op een totaal van circa 800 extra woningen.

 • Waar kan ik mijn auto straks nog parkeren?

  Op het kaartje op deze pagina staan twee zoeklocaties voor geconcentreerd parkeren. Daarnaast blijft er in verschillende straten nog ruimte voor parkeren op straat. Op de Burcht en in de Peperstraat verdwijnt het parkeren op straat, op de Prins Hendrikkade wordt het aantal parkeerplaatsen minder dan nu. 


 • Waarom pas in 2040?

  We starten zodra de raad een besluit neemt! Maar niet alles kan tegelijk en sommige projecten vragen veel tijd, omdat er bijvoorbeeld veel partijen bij betrokken zijn, omdat ze veel en grondig onderzoek nodig hebben, of omdat ze veel geld kosten. Als het perspectief is vastgesteld, maken we daarom een goed plan van aanpak.

 • Maar mijn huis gaat weg, waar moet ik heen?

  In het perspectief hebben we aangegeven op welke plekken we op termijn ontwikkelingen voor ogen hebben. Dit zijn nu nog geen concrete plannen. Op het moment dat met grondeigenaren aan een plan gewerkt wordt, dan wordt u daarover in een vroeg stadium geïnformeerd. Als dan blijkt dat u tijdelijk of definitief gaat verhuizen, dan kunt u in gesprek met uw verhuurder over de precieze afspraken. De verhuurder dient zich te houden aan de regelgeving die hierover in Nederland is.

 • Dus er komt geen haventje?

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er naar een locatie voor een scheepswerf wordt gezocht buiten het gebied van Centrum Oost. Binnen het gebied willen we wel graag op een andere manier de historie van de scheepsbouw laten zien.

 • Waarom geen parkeergarage onder de Burcht?

  Dit deel van het centrum willen we graag aantrekkelijker maken om te verblijven, een van de middelen daarvoor is om de auto hier weg te halen. Parkeren onder de Burcht levert juist weer een toestroom van auto’s op een plek waar we dat liever niet hebben.

 • Leuk, mooie plannen, maar ondertussen verloedert het gebied zonder dat jullie er iets aan doen. Waarom pakken jullie dat niet eerst op?

  Met buurtwandelingen (de zogenaamde “schouw” met bewoners, ondernemers en ambtenaren) brengen we in beeld wat we op korte termijn kunnen verbeteren. 

  Daarnaast wordt de intensievere aanpak van handhaving vanuit de Russische Buurt nu ook in de omgeving van de Zuiddijk ingezet en onderzoeken we hoe aan overbewoning en kamerverhuur duidelijke regels kunnen worden gesteld. De resultaten hiervan zijn niet altijd direct zichtbaar, maar: er wordt aan gewerkt.

  Daarnaast is het van belang te weten wat we op de lange termijn willen, zodat de korte termijnacties het doel voor 2040 niet in de weg zitten. Na vaststelling van het perspectief door de raad, kunnen we ook daarmee aan de slag.

 • Hoe gaat het nu verder met het toekomstbeeld?

  Nadat het toekomstbeeld is vastgesteld maken we een plan van aanpak waarin we beschrijven hoe we het perspectief samen met de bewoners, ondernemers en grondeigenaren gaan realiseren. Maar ook nu al zijn we in gesprek met verschillende ondernemers, bewoners en eigenaren om te kijken hoe we het gebied stap voor stap leuker en mooier kunnen maken.

 • Wat is de stand van zaken rond de vernieuwing van de Wilhelminasluis?

  Voor meer informatie over de planning en de werkzaamheden kunt u terecht op de website van de Provincie Noord-Holland. En lees hier het interview met de omgevingsmanagers van bouwbedrijf Heijmans en de Provincie Noord-Holland.

 • Hoe staat het met de werkzaamheden aan de Prins Hendrikkade?

  Voor het ontwerp van de steiger moet nog een vergunning worden verleend. Dat gaat via een uitgebreide procedure. Als de vergunning er is, dan kunnen de werkzaamheden naar verwachting beginnen in september. Omwonenden worden dan hierover geïnformeerd.

 • Waarom worden er steeds woningen gesplitst voor kamerverhuur in dit gebied?

  Van veel bewoners uit Centrum Oost weten we dat ze zich zorgen maken over het beleid van de gemeente rond splitsing van woningen, toeristische verhuur en kamerverhuur. In de Uitvoeringsagenda Wonen zijn deze onderwerpen meegenomen. Eind dit jaar moet het beleid er liggen. Zie de volgende link voor de complete uitvoeringsagenda: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7723179/1

 • Hoe staat het met het bestemmingsplan voor het centrum?

  De uitspraak van de Raad van State over de berekening van stikstof heeft impact op de planning van alle bestemmingsplannen binnen de gemeente. Hoe groot de impact is en welke consequenties dit heeft voor de planning is op dit moment onduidelijk. In de zomervakantie wordt dit in overleg met het rijk verder bekeken. In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de uitspraken van de PAS (programmatische aanpak stikstof) en hierin vindt u meer informatie.

Kaart voor verkeer en parkeren: Voorstellen om geparkeerde auto's zoveel mogelijk uit de openbare ruimte te krijgen en het fiesten en lopen aantrekkelijker te maken


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl